Type & hit enter to search

喜羊羊与灰太狼 Theme Song

喜羊羊与灰太狼
Pleasant Goat and Big Big Wolf
(English, Pinyin, Hanzi)

Theme Song

xǐ yáng yáng  měi yáng yáng  lǎn yáng yáng  fèi yáng yáng
喜羊羊        美羊羊          懒羊羊         沸羊羊

màn yáng yáng  ruǎn mián mián  hóng tài láng  huī tài láng
慢羊羊          软绵绵          红太狼         灰太狼

bié  kàn wǒ  zhǐ shì  yì zhī  yáng
别    看我       只是    一只   羊

lǜ cǎo  yīn wèi  wǒ  biàn dé  gèng xiāng
绿草      因为    我      变得          更香

tiān kōng  yīn wèi  wǒ  biàn dé  gèng lán
天空            因为    我      变得       更蓝

bái yún  yīn wèi  wǒ  biàn dé  róu ruǎn
白云        因为    我      变得      柔软

bié kàn  wǒ  zhǐ shì  yì zhī  yáng
别看       我   只 是    一只   羊

yáng ér  de  cōng míng  nán yǐ xiǎng xiàng
羊儿       的        聪明             难以想象

tiān  zài gāo  xīn qíng  yí yàng  bēn fàng
天       再高      心情      一样       奔放

měi tiān  dōu  zhuī gǎn  tài yáng
每天         都       追赶      太阳

yǒu  shén me  nán tí  qù  qiān bàn  wǒ  dōu  bú huì  qù  xīn shāng
有      什么         难题 去    牵绊       我  都     不会     去   心伤

yǒu  shén me  wēi xiǎn  zài  wǒ  miàn qián  yě  bú huì  qù  huāng luàn
有         什么       危险      在   我        面前     也   不会    去       慌乱

jiù suàn  yǒu  láng qún  bǎ wǒ  zhuī bǔ
就算       有       狼群      把 我    追捕

yě  dàng zuò  yóu xì  yì chǎng
也       当作      游戏     一场

zài  shén me  shí jiān  dōu  ài  kāi xīn
在       什么      时间      都 爱    开心

xiào róng  dū huì  fēi xiáng
笑容         都会    飞翔

jiù suàn  huì  shuāi dǎo  zhàn dé  qǐ lái
就算       会      摔倒           站得    起来

yóng yuǎn  bú huì  jǔ sàng
永远        不会    沮丧

zài  suó yǒu  tiān qì
在      所有     天气

yōng yǒu  jiào rén  dà xiào de  lì liàng
拥有        叫人       大笑的      力量

suī rán  wǒ  zhǐ shì  yáng
虽然      我    只是    羊

Start the conversation

You must be logged in to post a comment